www.zielonabielawa.pl

Opłaty za wywóz odpadów

Opłata za gospodarowanie odpadami, ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.  I wynosi ona w przypadku gdy odpady są segregowane 21,00 zł/osobę/miesiąc oraz w sytuacji gdy odpady nie są segregowane 28,00 zł/osobę/miesiąc.

Natomiast w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, np. nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna, opłatę ustala się w oparciu o ilość pojemników o danej pojemności i stawki opłaty za pojemnik.

Stawka opłaty ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny lub nieselktywny, wynosi:

Zbierane i odbierane w sposób

Pojemnik o pojemności

selektywny

nieselektywny

60 l

42, 00 zł

57,00 zł

110 l

76,00 zł

105,00 zł

120 l

84,00 zł

114,00 zł

240 l

168,00 zł

228,00 zł

1100 l

763,00 zł

1049,00 zł

5000 l

3467,00 zł

4667,00 zł

7000 l

4853,00 zł

6067,00 zł

– ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 132,00 zł za rok od jednego domku letniskowego, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • 192,00 zł za rok od jednego domku letniskowego, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • 11,00 zł od jednego użytkowanego ogródka, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • 14,50 zł od jednego użytkowanego ogródka, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • 132,00 zł za rok od jednej innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • 192,00 zł za rok od jednej innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

– w przypadku hoteli

 • 9,30 zł za 1 m3 zużytej wody, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • 11,60 zł za 1 m3 zużytej wody, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Informujemy, że na pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uruchomiono wydzielone, indywidualne rachunki bankowe.

Informacja o indywidualnych rachunkach bankowych zostanie dostarczona wszystkim tym osobom, które złożyły w Urzędzie Miejskim w Bielawie pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoby, które jeszcze nie złożyły pierwszej deklaracji, uzyskają informację o indywidualnym rachunku bankowym przy jej składaniu w Referacie Ochrony Środowiska, pokój nr 3, na parterze Urzędu.

Opłatę bez wezwania uiszcza się miesięcznie, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Podstawą opłaty jest złożona pierwsza deklaracja lub korekta deklaracji, z której wynika wysokość opłaty.

Urząd Miejski w Bielawie nie będzie wysyłał informacji o wysokości i terminie opłaty, ponieważ złożona deklaracja/korekta deklaracji jest podstawą opłaty zadeklarowanej kwoty.

Opłatę prosimy wpłacać przelewem w formie elektronicznej na otrzymany, indywidualny numer rachunku bankowego prowadzony przez Santander Bank PolskaS.A. I Oddział w Bielawie. Jako odbiorcę przelewu proszę wpisać Urząd Miejski w Bielawie, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa.

W przypadku braku możliwości dokonania opłaty przelewem, można ją uiszczać gotówką:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Bielawie, pl. Wolności 1. Kasa Urzędu jest czynna w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.15, we wtorki, w godzinach od. 9.00 do 14.45, w piątki, w godzinach od 9.00 do 14.45

 • w kasie Santander Bank Polska S.A. I Oddział w Bielawie, ul. 1 -go Maja 34, bez ponoszenia dodatkowych opłat bankowych

Urząd Miejski w Bielawie przypomina, że:

 • Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Miejskiego w Bielawie pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych, powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Urzędu Miejskiego w Bielawie korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

 • Złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniy egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2012r. poz.1015 ze zm.).

UWAGA: Mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej, MZBM Spółka z o. o., TBS Spółka z o. o. wnoszą opłaty bezpośrednio do swoich zarządców – tak jak było to dotychczas.

Odpady z terenu nieruchomości położonych w Bielawie odbierane są przez: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Dzierżoniowska 31, Bielawa – (tel. 74 8334931 ) oraz ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o., ul. Bielawska 6 Pieszyce (tel. 74 8365350).

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji

Ta witryna używa plików cookie. "Cookies" (ciasteczka) co to takiego? "Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył. Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach : mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk, mechanizm sond internetowych, wersje językowe. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zamknij